De wet gaat ervan uit dat uw erfgenamen samen en in goed onderling overleg uw nalatenschap afwikkelen. In de praktijk kan dat lastig zijn of tot onenigheid leiden. Met de benoeming van een executeur waarin u vertrouwen heeft kunt u dit voorkomen. Een executeur kan een familielid zijn of een vertrouwenspersoon of een organisatie buiten de familie. Wie geen risico wil nemen op onenigheid tussen de erfgenamen kiest voor het laatste. Daarbij is het verstandig om aan diegene die u wilt benoemen vooraf te vragen of hij of zij bereid is deze toekomstige taak op zich te nemen. Als er geen executeur is moeten uw erfgenamen direct na uw overlijden bij de notaris (unaniem) een gevolmachtigde aanwijzen. Soms is dat lastig of al de basis leggen voor onenigheid in de familie.

De executeur moet (de verdeling van) uw nalatenschap zo goed mogelijk afwikkelen. Desgewenst kan hij of zij zich bij zijn taken door deskundigen laten bijstaan. Hij of zij krijgt het beheer over de nalatenschap, moet de schulden betalen, vorderingen innen en vele praktische zaken afwikkelen. Ook moet de executeur een (boedel)beschrijving (laten) maken van wat is nagelaten. Tenslotte moet de executeur als hij klaar is rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Tot dat moment kunnen de erfgenamen niet over (hun deel van) uw nalatenschap beschikken.

Benoeming executeur
Sinds 1 januari 2003 moet de benoeming van een executeur in een testament bij een notaris worden vastgelegd. HEREDITAS heeft hiervoor een speciaal (executeur)testament ontwikkeld. Onze consulent(e) komt graag bij u thuis om u in alle rust te informeren en adviseren over de mogelijkheden. Nadat het testament is opgemaakt en getekend zorgt de notaris voor inschrijving in het Centraal Testament Register zodat uw executeur en de erfgenamen na uw overlijden altijd uw wilsbeschikking kunnen achterhalen.