Stel dat u door een ongeval, ziekte en/of ouderdom niet meer goed in staat bent om zelf te handelen, uw eigen zaken te regelen. Wie neemt dan de beslissingen namens u, behartigt uw belangen? En welke wensen of ideeën moet die persoon daarbij dan in acht nemen? De wet biedt beschermingsregelingen (meerderjarigenbewind, mentorschap of curatele) in het geval dat mensen wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam zijn geworden. Kenmerkend is echter dat deze voorzieningen door andere belanghebbenden pas worden aangevraagd als het eigenlijk "al te laat" is. Als u toch graag enigszins de leiding in handen wilt houden in het geval een dergelijke situatie zich mocht voordoen dan kunt u een aantal zaken vastleggen in een levenstestament. 

Wat is een levenstestament?

Het is een notariële akte waarin iemand zijn wensen, geboden en verboden kan vastleggen op zakelijk en medisch gebied en iemand aanwijst die dit alles ten uitvoer moet brengen (gevolmachtigde). Door nu vooruit te denken kunnen vaak later problemen worden voorkomen. Anderen zullen dan voor u zorgen en ook besluiten moeten nemen over uw financiën, het huis, de zorg, de inboedel enzovoorts. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie bepalen dus vorm, inhoud en omvang van het levenstestament. 

Registratie levenstestament

Hereditas heeft een speciaal levenstestament ontwikkeld. Onze consulent(e) komt graag bij u thuis om u in alle rust te informeren en adviseren over de mogelijkheden. Nadat het levenstestament is opgesteld en getekend zorgt de notaris voor inschrijving in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) van de KNB (beroepsorganisatie notarissen). Indien noodzakelijk kan daarmee altijd achterhaald kan worden wanneer en waar door u een levenstestament is opgemaakt. Uitsluitend notarissen en de rechterlijke macht kunnen dit register raadplegen.